Sök i Bokunge

Bloggambassadör för Bokmässan 2014.

« Jultävling | Main | Böcker i advent »
torsdag
dec062012

Ny bok om Eddie redan i mars!

För er som gillar Lisa Bjärbo och Jesús Veronas bok Eddie och julen kan vi tipsa om att en ny bok om Eddie är på väg. Eddie får en lillebror kommer ut i mars och precis som titeln avslöjar handlar boken om hur det är att få ett syskon.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>